E6 Frya-Vinstra

Johs. Holt as har sammen med Multiconsult vunnet prosjekteringsoppdraget for strekningen E6 Frya-Vinstra. Utbyggingen av E6 mellom Frya og Vinstra er en del av strekningen Ringebu-Otta. Dette er en ulykkesbelastet vegstrekning. Etablering av ny 2-felts veg med midtrekkverk vil medføre økt trafikksikkerhet på strekningen. Oppdraget gjelder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, arbeidstegninger og oppfølging i byggetiden for prosjektet.

Strekningen er ca 18,5 km lang inkludert Hundorptunnelen på ca 4,3 km og ca 20 konstruksjoner. Likeså inngår lokalveger (ca 10 km) og gang- og sykkelveger (ca 2,5 km). Konstruksjonene består av støttemurer, kulverter, tunnelportaler, faunakrysninger, plate-/bjelkebruer og en extradosbru.

Extradosbrua blir den første som bygges av denne typen i Norge. På verdensbasis er det bygget ca 50 slike bruer, hvorav 8 i Europa. De fleste extradosbruene som er bygget finnes i Japan. En extradosbru er en mellomting mellom en skråkabelbru og en FFB/kassebru hvor lastene bæres av både brubjelke og kabler.