Torsdag 02. Januar 2020

Rammeavtale for fjordkrysninger på Nord-Vestlandet

Denne uken signerte AMC (Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt) med partnere rammeavtale med Statens Vegvesen for tre fjordkrysninger på Nord-Vestlandet.
Signerte rammeavtale for fjordkrysninger på Nord-Vestlandet.

Prosjekteringsgruppen AMC signerte tirsdag 17.desember en rammeavtale for utvikling av fjordkrysninger på tre av totalt sju fjorder som er skissert i Ferjefri E39-prosjektet.

Prosjekteringsgruppen AMC har god erfaring fra tidligere bruprosjekter på Vestlandet.

– Vi er veldig fornøyde med at gruppen vår er tildelt rammeavtalen. Erfaringen og kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom prosjekteringen av tidligere bruprosjekter, er svært relevant for et så viktig prosjekt som dette, sier Gunnar Egset daglig leder i Johs Holt/avdelingsleder i Multiconsult.

En viktig del av rammeavtalen for fjordkrysningene vil være utredning av teknisk gjennomførbarhet.

– Fjordene som omfattes av rammeavtalen er alle veldig forskjellige, med ulik påvirkning fra bølger, vær og vind. Slike prosjekter krever grundighet og solid ingeniørkompetanse. Vi gleder oss til å gå i gang med arbeidet, sier Erik Sundet, avdelingssjef for bruer i COWI.

Svein Erik Jakobsen fra Aas-Jakobsen beskriver rammeavtalen som svært spennende.

– Gruppen vår bringer med seg svært relevant kompetanse for de tekniske løsningene som denne typen prosjekter inneholder. Med den samlede kompetansen som gruppen har bygd opp i relevante prosjekter, er jeg ikke i tvil om at vi vil levere solide konsepter, sier Jakobsen.

De ulike mulighetsstudiene starter i 2020. Oppgavene tildeles de ulike rådgivergruppene etter minikonkurranser på nyåret.

Totalt signerte tre grupperinger rammeavtale med Statens vegvesen. Formålet med rammeavtalene er å utarbeide forprosjekt med prosjektering og detaljering av brukonstruksjonene og veglinjer.

Fra kontraktsignering. Fra venstre: Svein Erik Jakobsen (Dr.Ing Aas Jakobsen AS), Jørn Arve Hasselø (Statens vegvesen), Stein Atle Haugerud (Dr.techn Olav Olsen AS), Magne Gausen (Statens vegvesen), Erik Sundet (Cowi AS), Trude Krohn Brandt (Statens vegvesen), Gunnar Egset (Johs.Holt/Multiconsult AS), Olav Lahus (Rambøll Norge AS), Ole-Petter Thunes (Rambøll Norge AS), Ramus Nord (Sweco Norge AS) og Rune Hovda (Civil Management AS). Bildet tilhører Statens Vegvesen

Les mer
Fredag 09. November 2018

Utreder verdens lengste flytebru på E39

Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult med Johs Holt skal bistå Statens vegvesen med å finne den mest fordelaktige bruløsningen på E39 over Bjørnafjorden i Hordaland. Dette arbeidet skal gjøres i parallell med en annen, uavhengig prosjekteringsgruppe. Den planlagte flytebrua på 5 km blir verdens lengste.

Arbeidet utføres på oppdrag av Statens vegvesen region vest og innebærer å videreutvikle og dokumentere fire definerte brualternativer. Konseptutredningen vil være underlag for Statens vegvesens endelige beslutning om valg av bruløsning.

– I et slikt prosjekt finnes det ingen standardløsning, og vi har sammen med partnere etablert en gruppe med spisskompetanse fra samferdsel og bruer, offshore og marin virksomhet for øvrig. Dette er et spennende oppdrag som krever utvikling av teknologi, og vi er selvfølgelig svært fornøyde å være med på å utrede og utvikle endelig bruløsning, sier avdelingsleder Gunnar Egset i Multiconsult/ Johs Holt.

Svein Erik Jakobsen fra Aas-Jakobsen vil være prosjektleder for prosjekteringsgruppen.

– Dette er kanskje det mest utfordrende samferdselsprosjektet i Norge i moderne tid, og vi ser frem til å kunne bidra til å bringe dette nærmere en endelig realisering, sier Jakobsen.

Innovativt og grensesprengende
Brua over Bjørnafjorden er en del av E39-prosjektet som skal knytte sammen Bergen, Stord, Haugesund og Stavanger. Ferjeturen som i dag tar cirka 40 minutter, vil kun ta 11 minutter med bil når ferjen erstattes med flytebru.

En mer forutsigbar reisevei og vesentlig redusert reisetid gir store samfunnsgevinster regionalt og nasjonalt, ifølge Statens vegvesen. Den 5 km lange flytebrua er planlagt med fire felt med 110 km/t fartsgrense, samt en gang/sykkelvei.

Bjørnafjorden er fem kilometer bred og nær 600 meter dyp. Fjordkryssingen krever derfor at man tar i bruk ny bruteknologi, og Statens vegvesen har jobbet med dette siden 2009.

– Dette er et meget innovativt og grensesprengende prosjekt som utfordrer etablerte standarder. Det er spennende å være en del av et team som mobiliserer det beste av ingeniørkompetanse nasjonalt og internasjonalt, sier Erik Sundet, avdelingssjef Bru og Geo i COWI.

Arbeidet med konseptutredning vil starte opp i november 2018 og pågå til august 2019. Statens vegvesen har opsjon på ytterligere bistand ut 2020. I valg av leverandører til konseptutredningen har kvalitet i tilbudte løsninger vært avgjørende sammen med kompetanse og pris.

Aas-Jakobsen, COWI og Multiconsult har knyttet til seg Aker Solutions, Entail, Norges Geotekniske Institutt (NGI), Moss Maritime og DISSING+WEITLING architecture, som underleverandører med supplerende spisskompetanse på sentrale områder.

Fakta om prosjektet
Fire brualternativer skal utredes i konseptutredningen, basert på to hovedkonsepter: sideforankret eller endeforankret flytebru.

Les mer om prosjektet på nettsidene til Statens vegvesen.

Les mer
Torsdag 08. November 2018

Nyskapningspris til Johs Holt- og Multiconsult-medarbeidere

Under Bygg- og miljødagen på NTNU ble den prestisjetunge Nyskapningsprisen fra Dr.techn. Olav Olsen tildelt Åshild Huseby og Marie Eliassen.

De to vant prisen for master-oppgaven «The Digital Workflow of Parametric Structural Design – Developing Grid Shells in a Nordic Climate». Kort fortalt handler den om parametrisk modellering, digital arbeidsflyt og hvordan dette kan brukes i design av gitterskall-konstruksjoner.

Praktisk nytteverdi
– Det er veldig gøy å motta pris for noe man har lagt så mye tid og energi i, og at det blir lagt merke til av folk i bransjen er ekstra kult! Jeg håper vi får være med på å finne ut hvordan parametrisk modellering kan være nyttig i prosjekter og ta det i bruk i arbeidssammenheng, sier Marie Eliassen.

Hun er ansatt i Johs Holt, mens Åshild Huseby jobber i morselskapet Multiconsult.

– Det kom som en stor overraskelse av vi vant prisen, men det var en utrolig hyggelig overraskelse. Vi er så takknemlige ovenfor våre veiledere, Anders Rønnquist og Marcin Luczkowski, som introduserte oss for parametrisk modellering og var til stor hjelp underveis. Jeg håper at det blir mer og mer populært og ikke minst nyttig for bedrifter å benytte dette i prosjekter, og selvfølgelig at vi kan bidra positivt til den utviklingen.

I tillegg til diplomer består prisen av 25 000 kroner de to kan dele.
Fleksibel designmetode
– Dette er en oppgave som sterkt bidrar til digitaliseringen av prosjektering og konseptuell design av bygninger, heter det blant annet i juryens begrunnelse.

Eliassen forklarer noe forenklet at parametrisk modellering er en spesiell måte å bygge opp modellen på. Ved hjelp av visuell programmering kan du lage en modell som er bygd opp av variabler som stadig kan endres på innenfor gitte betingelser. Det vil si at endringer i form og materiale vil være raskt og enkelt å gjøre selv etter at modellen er ferdig bygd, i motsetning til hva det er for mer tradisjonelle designmetoder.

– Vi så på hvordan vi kunne benytte oss av parametrisk modellering i design av et gitterskall i tre, som skulle være en takkonstruksjon til en NTNUI-koie. Vi vet at skallkonstruksjoner tåler bra symmetriske/jevnt fordelte laster, men denne koia skulle stå i fjellheimen i Norge hvor også asymmetriske laster som snø og vind ville være vesentlige.  Ved hjelp av parametrisk modellering og genetisk algoritmer klarte vi å optimere form i forhold til forskjellige lasttilfeller. I tillegg fant vi ut at eurokoden ga lite informasjon på hvordan laster skulle bli plassert på skallkonstruksjoner med uvanlige former. Av den grunn lagte vi en algoritme som fant det mest kritiske lasttilfelle i forhold til deformasjon og moment, legger Huseby til.

Resultatet ble en designprosedyre for hvordan en kunne lage en robust form på et gitterskall.  Ved å lage en mer fleksibel modell ble det lagt mer til rette for et samarbeid mellom ingeniør og arkitekt som vi mener gir bedre muligheter for et mer bærekraftig og et estetisk finere resultat.

Les mer
Torsdag 21. Desember 2017

Multiconsult og Johs Holt tildelt konseptutvikling og evaluering av ny Mjøsbru

Illustrasjon fra FoU-prosjektet: Ny firefelts Mjøsbru i tre. Utarbeidet av Statens vegvesen.
Multiconsult Norge AS skal i samarbeid med Johs Holt AS utrede alternative løsninger, dokumentere kostnadsbesparelse og redusere usikkerheten i kostnadsoverslaget for ny Mjøsbru for Nye Veier AS.

– Dette er det første tilbudet vi har gitt sammen etter at Multiconsult overtok eierskapet av Johs Holt. Ingen ting smaker bedre enn at vi treffer innertier ved første forsøk med full score på både kompetanse og oppgaveforståelse, sier Morten Alstad, direktør for Samferdsel og infrastruktur i Multiconsult Oslo.

– Dette er et svært prestisjefylt prosjekt og en viktig anerkjennelse for samarbeidet mellom Johs Holt og Multiconsult. Jeg ser at vi kan dra ekstra veksler på hverandre nå som vi er en del av det samme konsernet. Dette inspirerer oss alle og vi vil bidra med våre fremste fagpersoner i tett samspill med oppdragsgiver, sier Gunnar Egset, daglig leder i Johs Holt.
Ny bru over Mjøsa
Med bakgrunn i lang byggetid for Mjøsbrua og målet om ferdigstillelse i 2027, har Nye Veier satt i gang arbeidene med forberedende og overordnede avklaringer for brua. Det er disse arbeidene Multiconsult og Johs Holt nå skal i gang med. Nye Veier har satt opp flere hovedmål, bl.a. å se på kostnadsreduserende tiltak inkludert å få ned usikkerheten i fundamenteringen. I tillegg skal traséen optimaliseres slik at den takler 110 km/t.

Multiconsultselskapenes arbeid skal inngå i senere konkurransegrunnlag for totalentreprisen og for utarbeidelse av reguleringsplan.

Ny Mjøsbru, slik den er vedtatt i kommunedelplanen, blir ca 1750m lang med fundamentering på inntil 70m vanndyp. I kommunedelplanen er det lagt til grunn en betongbru, men Multiconsults oppgave vil være å vurdere flere ulike brutyper. Trebru er inkludert i oppdraget. Nye Veier har påpekt viktigheten av klimaregnskapet og dette vil bli utarbeidet for de aktuelle alternativene.

– Vi er helt i startfasen av et svært omfattende prosjekt. Mjøsbrua blir den mest kostbare konstruksjonen i utbyggingen av E6 Moelv – Øyer sør. Med Multiconsult Norge AS og Johs Holt AS på laget har vi fått med oss et komplett rådgiverteam som vil gi oss gode svar, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier AS

Les mer på bygg.no

Les mer
Tirsdag 26. September 2017

Multiconsult har fullført oppkjøpet av Johs Holt og Hjellnes Consult

Multiconsult ASA har formelt fullført oppkjøpet av Johs Holt AS og Hjellnes Consult AS. Selskapene fortsetter inntil videre som selvstendige datterselskap i Multiconsult-gruppen.

Les mer
Mandag 28. August 2017

Johs Holt og Hjellnes Consult har signert SPA med Multiconsult-konsernet

Selskapene signerte mandag 10. juli en aksjekjøpsavtale, etter en vellykket due diligence-prosess, med godkjenning fra styret i Multiconsult og Hjellnes Holding AS. Oppgjøret vil være en kombinasjon av kontanter og Multiconsult-aksjer. Gjennomføring er planlagt innen september 2017.

Les mer
Mandag 21. August 2017

Til kunder og samarbeidspartnere av Johs Holt og Hjellnes Consult

Les mer
Onsdag 24. Mai 2017

Johs Holt og Hjellnes Consult blir en del av Multiconsult

Hjellnes Holding AS har inngått en intensjonsavtale med Multiconsult ASA om å selge 100 prosent av aksjene i selskapene Johs Holt AS og Hjellnes Consult AS.
Etter planen vil aksjesalget fullføres i løpet av september 2017.

Les mer
Fredag 31. Mars 2017

Vi vant Årets Anlegg 2016!

E6 Frya – Sjoa kåret til Årets Anlegg 2016

Les mer