Multiconsult og Johs Holt tildelt konseptutvikling og evaluering av ny Mjøsbru

Illustrasjon fra FoU-prosjektet: Ny firefelts Mjøsbru i tre. Utarbeidet av Statens vegvesen.

Multiconsult Norge AS skal i samarbeid med Johs Holt AS utrede alternative løsninger, dokumentere kostnadsbesparelse og redusere usikkerheten i kostnadsoverslaget for ny Mjøsbru for Nye Veier AS.

– Dette er det første tilbudet vi har gitt sammen etter at Multiconsult overtok eierskapet av Johs Holt. Ingen ting smaker bedre enn at vi treffer innertier ved første forsøk med full score på både kompetanse og oppgaveforståelse, sier Morten Alstad, direktør for Samferdsel og infrastruktur i Multiconsult Oslo.

– Dette er et svært prestisjefylt prosjekt og en viktig anerkjennelse for samarbeidet mellom Johs Holt og Multiconsult. Jeg ser at vi kan dra ekstra veksler på hverandre nå som vi er en del av det samme konsernet. Dette inspirerer oss alle og vi vil bidra med våre fremste fagpersoner i tett samspill med oppdragsgiver, sier Gunnar Egset, daglig leder i Johs Holt.

Ny bru over Mjøsa

Med bakgrunn i lang byggetid for Mjøsbrua og målet om ferdigstillelse i 2027, har Nye Veier satt i gang arbeidene med forberedende og overordnede avklaringer for brua. Det er disse arbeidene Multiconsult og Johs Holt nå skal i gang med. Nye Veier har satt opp flere hovedmål, bl.a. å se på kostnadsreduserende tiltak inkludert å få ned usikkerheten i fundamenteringen. I tillegg skal traséen optimaliseres slik at den takler 110 km/t.

Multiconsultselskapenes arbeid skal inngå i senere konkurransegrunnlag for totalentreprisen og for utarbeidelse av reguleringsplan.

Ny Mjøsbru, slik den er vedtatt i kommunedelplanen, blir ca 1750m lang med fundamentering på inntil 70m vanndyp. I kommunedelplanen er det lagt til grunn en betongbru, men Multiconsults oppgave vil være å vurdere flere ulike brutyper. Trebru er inkludert i oppdraget. Nye Veier har påpekt viktigheten av klimaregnskapet og dette vil bli utarbeidet for de aktuelle alternativene.

– Vi er helt i startfasen av et svært omfattende prosjekt. Mjøsbrua blir den mest kostbare konstruksjonen i utbyggingen av E6 Moelv – Øyer sør. Med Multiconsult Norge AS og Johs Holt AS på laget har vi fått med oss et komplett rådgiverteam som vil gi oss gode svar, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier AS

Les mer på bygg.no